Patrocinadors

FASOL

Sala

Ajuntament de Castellnou

Ajuntament de Santpedor

Condicions de participació i normativa COVID

Condicions de participació que s'han d'acceptar en fer la inscripció.

La Hivernal del Bages és una prova no competitiva oberta a tothom major de 16 anys, sempre que estigui correctament inscrit. Els menors de 18 anys hauran de dur signada la corresponent autorització paterna.

Els recorreguts llargs i curts estaran degudament senyalitzats. Tots dos recorreguts s'aniran separant i retrobant, poden triar sobre la marxa. L'organització es reserva el dret de modificar els trams que cregui convenient, així com anul·lar la prova si ho considera oportú.

L'ús del casc és obligatori i cal ser respectuós amb el medi ambient.

El recorregut és obert al pas de vehicles i per tant, els organitzadors no es fan responsables de cap accident que poguessin ser causants o víctimes els participant, com tampoc no es fan responsables amb les despeses que poguessin fer abans, després o durant la prova.

Si es vol abandonar la prova s'ha de fer en un control.

El fet de participar implica conèixer i acceptar aquesta normativa. Qualsevol imprevist no reflectit el resoldrà l'organització. Amb la vostra inscripció concediu permís total per a l'ús de fotografies, vídeos o qualsevol altre mitjà de comunicació, així com el dret a fer-ne l'ús publicitari que es consideri oportú sense dret a rebre cap tipus de compensació.

Hi ha un horari de tancament dels diferents trams del circuit descrit a la presentació de la prova. Superats els temps màxims no hi haurà la possibilitat de continuar pel recorregut llarg i s'haurà de seguir la ruta curta indicada per l'organització.

En cas que la Hivernal s'hagués de suspendre per causes de força major es retornaria l'import d'inscripció als participants menys 3€ destinats a gestió.

Declaro responsablement:

Que el dia de la Hivernal i els catorze dies anteriors:

  • No presento cap simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
  • No he estat positiu/iva de Covid-19 ni he conviscut amb persones que siguin o hagin estat positives.
  • No he estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de Covid-19 ni que hagi tingut simptomatologia compatible amb aquesta malaltia.
  • Que, en el cas de tenir febre o presentar algun dels símptomes compatibles amb la Covid-19, m’abstindré de participar a la Hivernal.
  • Que he llegit els protocols ( https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=915920 )de prevenció, higiene i seguretat disposats per l’entitat esportiva, i accepto complir responsablement en la seva totalitat les pautes que hi figuren.
  • Que conec l’obligació d’informar als responsables de l’activitat esportiva de l'aparició de qualsevol cas de Covid-19 en el meu entorn familiar i de mantenir un contacte estret amb els mateixos responsables davant de qualsevol incidència.